< คำขวัญ> ต้นสักใหญ่ร้อยปี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ สามพระธาตุคู่เมือง ผึ้งร้อยรังลือเลื่อง เมืองต้นน้ำลำธาร สืบสานวิถีชนเผ่า

...

  29 ธันวาคม 2564 | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  6 ตุลาคม 2564 | ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.1/1)
  2 เมษายน 2564 | ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564
  24 มีนาคม 2564 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)
  24 มีนาคม 2564 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  19 มีนาคม 2564 | รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ณ 30 กันยายน 2563
  16 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564
  15 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564"
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564
  19 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564
  19 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564
  11 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564
  11 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564
  2 กุมภาพันธ์ 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564
  22 มกราคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564
  19 มกราคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563
  19 มกราคม 2564 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563
  4 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  14 กรกฎาคม 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
  7 กรกฎาคม 2563 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภทสายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  5 พฤษภาคม 2563 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  27 เมษายน 2563 | ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563
  11 มีนาคม 2563 | ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วตำบลหัวเมือง
  25 พฤศจิกายน 2562 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  6 พฤศจิกายน 2562 | ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  11 มิถุนายน 2562 | เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
  1 เมษายน 2562 | กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  15 มีนาคม 2562 | วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง)
  1 กุมภาพันธ์ 2562 | หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญตำบลหัวเมือง ส่งผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  5 มกราคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  5 มกราคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  5 ธันวาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  5 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  5 ตุลาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
  8 กันยายน 2564 | ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลหัวเมือง จำนวน 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดื่อ)
  8 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางเข้าแม่โป่ง) หมู่ที่ 3 บ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  6 กันยายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
  3 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน)
  3 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer)
  3 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น)
  31 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(นายทอน สามสี) (2)
  31 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว
  31 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(นายทอน สามสี)
  24 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง
  24 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง
  24 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
  24 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง
  24 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 010-58-0002
  24 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง
  23 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) สำนักปลัด
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟ LED ขนาด 200 W ระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด)
  16 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(นายทอน สามสี) (3)
  11 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
  6 สิงหาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  3 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แม่หมีจกปก) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) กองคลัง
  13 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้โดยสาร 14 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40 - 0179 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002
  8 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
  5 กรกฎาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  23 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ใบรับรองและเครื่องหมาย
  21 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)
  21 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้โดยสาร 14 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40 – 0179 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002
  17 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  4 มิถุนายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  21 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก)
  18 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ)
  11 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  7 พฤษภาคม 2564 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2564
  7 พฤษภาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
  23 เมษายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV
  19 เมษายน 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ)
  8 เมษายน 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(เข้าแม่ยาง) หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  2 เมษายน 2564 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2564
  29 มีนาคม 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(บ้านไร่กลาง) บ้านไร่ หมู่ที่ 4
  29 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(บ้านไร่ใต้) บ้านไร่ หมู่ที่ 4
  25 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(การจัดทำแนวกันไฟ)
  19 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ(หลักสูตรการปักผ้าด้นมือ)
  16 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(เข้าห้วยหก) หมู่ที่ 4 บ้านไร่
  16 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(เข้าทุ่งหลวง) บ้านขาม หมู่ที่ 1
  15 มีนาคม 2564 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 102 - 02 (สายถนนบ้านหัวเมือง - บ้านแม่ต๋อม)
  15 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 102 - 02 (สายถนนบ้านหัวเมือง - บ้านแม่ต๋อม)
  8 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าสีขาว)
  8 มีนาคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  25 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงกรส่งเสริมการทำฝายดักตะกอน(ฝายชะลอน้ำ)
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 102 - 01 สายบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง (แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านุท่งยาง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 102 – 02 (สายถนนบ้านหัวเมือง – บ้านแม่ต๋อม) หมู่ที่ 5 บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  23 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ตามโครงการส่งเสริมการทำฝายดักตะกอน(ฝายชะลอน้ำ)ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง
  8 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
  2 กุมภาพันธ์ 2564 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2564
  25 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลบริเวณหน้าผาก)
  22 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)
  20 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5
  18 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.หัวเมือง
  18 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถต์ จำนวน 2 เส้น)
  15 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายครุภัรฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
  7 มกราคม 2564 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  5 มกราคม 2564 | ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
  28 ธันวาคม 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
  9 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.(ซอยข้าง รพ.สต. บ้านขาม) บ้านขาม หมู่ที่ 1
  9 ธันวาคม 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  8 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
  8 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล.(ลำห้วนแม่ต๋อม) บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5
  11 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)
  9 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลหัวเมือง จำนวน 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 บ้านขาม , หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย และ หมู่ที่ 4 บ้านไร่) ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  5 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  21 ตุลาคม 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง+(รายไตรมาส)ในระบบe-GP
  25 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  24 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างวัด) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
  21 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ตู้ลำโพงอเนกประสงค์)
  15 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  14 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
  9 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  8 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมน้ำยาถังเคมีดับเพลอง ชนิดผงแห้ง ขนา 15 ปอนด์
  8 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืือครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว)
  27 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5
  14 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว จำนวน 7,000 ใบ
  3 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว จำนวน 5,000 ใบ
  29 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งยาง หมู่ที่ ๖ (แม่หมี) ตำบลหัวเมือง - บ้านแม่ขะตาน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาวรวม ๑,๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวรวม ๕๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.
  24 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ทรายเคลือบที่มีฟอสเฟส)
  4 มีนาคม 2563 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๐๒ - ๐๑ สายบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง (แม่หมี) หมู่ที่ ๖ บ้านุท่งยาง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน
  4 มีนาคม 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๑๐๒ - ๐๑ สายบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง (แม่หมี)หมู่ที่ ๖ บ้านุท่งยาง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  29 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  29 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกวดราคาดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แตามบัญชีราครมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๔
  23 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ชุด
  16 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า
  11 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก)
  3 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ)
  28 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 7
  27 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโคมไฟถนนสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์และอุปกรณ์ติดตั้ง
  20 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ
  20 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง
  12 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  2 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าแม่หมีใน) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  2 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน คสล.(แม่หมีใน) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  17 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่1-บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองงปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
  16 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หัวเมือง ณ สำนักงาน อบต.หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  14 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.หัวเมือง สถานที่ ณ สำนักงาน อบต.หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  13 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง
  2 พฤษภาคม 2562 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ภ.102-01 สายบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง(แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง ตำบลหัวเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | เอกสารประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  1 พฤษภาคม 2562 | ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ 2
  1 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  30 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แม่ต๋อมบน) บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 8
  25 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู
  22 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน)
  22 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 รายการ
  22 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งยาง - บ้านแม่ขะตาน บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายทุ่งโก๋น บ้านไร่ หมู่ที่ 4
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำแม่เต๊าะบริเวณหน้าฝายทุ่งแดง บ้านไร่ หมู่ที่ 4
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำแม่เต๊าะ บริเวณหน้าฝายทุ่งกลาง บ้านกล้วย หมู่ที่ 3
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมลำเหมืองปงป่าสา บ้านไร่ หมู่ที่ 4.jpg
  18 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง
  12 มีนาคม 2562 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.102-01 ถนนบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง(แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง ตำบลหัวเมือง
  12 มีนาคม 2562 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  12 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
  7 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3
  5 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายกระสอบทราบ(ห้วยต้นปู่) จำนวน 5 จุด ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  5 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3
  5 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านกล้วย (ผาอาง) หมู่ที่ 2
  4 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer กองการศึกษา
  22 กุมภาพันธ์ 2562 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ 2
  21 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 18 ป้าย
  31 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์(Ink Tank Printer)
  22 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่นที่ระบบ Android)
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านขาม - บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 1 - 7
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 (เหล่าหลวง)
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าน้ำตกแม่ปาย หมู่ที่ 1
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าแม่ยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านหัวเมือง - บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางแม่หมีนอก แม่หมีใน
  17 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเปลี่ยนทิศทางน้ำลำห้วยแม่หมี (จุดที่ 1) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  17 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเปลี่ยนทิศทางน้ำลำห้วยแม่หมี (จุดที่ 2) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  31 ตุลาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทุ่งปิ้ง) บ้านกล้วย หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
  21 มิถุนายน 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายทดน้ำ (ฝายทุ่งนาหอ) บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 โดนการวางกล่องลวด (Zing Gabian) บรรจุหินใหญ่ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
  4 เมษายน 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 (จุดที่1) โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 537.00 ตารางเมตร หรือตามสถาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...