< คำขวัญ> ต้นสักใหญ่ร้อยปี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ สามพระธาตุคู่เมือง ผึ้งร้อยรังลือเลื่อง เมืองต้นน้ำลำธาร สืบสานวิถีชนเผ่า
...

นายทรงไชย ไม้รังทอง

นายก อบต.หัวเมือง

...

นายฐาปนพงศ์ จำชาติ

ประธานสภา

  11 มีนาคม 2563 | ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วตำบลหัวเมือง
  25 พฤศจิกายน 2562 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  6 พฤศจิกายน 2562 | ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  11 มิถุนายน 2562 | เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
  1 เมษายน 2562 | กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  15 มีนาคม 2562 | วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง)
  1 กุมภาพันธ์ 2562 | หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญตำบลหัวเมือง ส่งผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  24 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ทรายเคลือบที่มีฟอสเฟส)
  29 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  29 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกวดราคาดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  17 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่1-บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองงปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
  2 พฤษภาคม 2562 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ภ.102-01 สายบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง(แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง ตำบลหัวเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | เอกสารประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  12 มีนาคม 2562 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.102-01 ถนนบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง(แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง ตำบลหัวเมือง
  12 มีนาคม 2562 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  31 ตุลาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทุ่งปิ้ง) บ้านกล้วย หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
  21 มิถุนายน 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายทดน้ำ (ฝายทุ่งนาหอ) บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 โดนการวางกล่องลวด (Zing Gabian) บรรจุหินใหญ่ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
  4 เมษายน 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 (จุดที่1) โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 537.00 ตารางเมตร หรือตามสถาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ


...

...