วิสัยทัศน์

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

“เศรษฐกิจดี มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมเข็มแข็ง แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไร้ถิ่นทุรกันดาร บริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กรอย่างยั่งยืน”


พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

- จัดให้มีการบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้า ประปาครบทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- บำรุง ส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- นำการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้เป็นหลักในการทำงาน