ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"