กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560 2 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.2549 5 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540 7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-2560 8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-และการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560 9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2548 10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2561 11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.2548 12 ประกาศก.อบต.ลำปาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล