มาตรฐานการปฏิบัติงาน

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


  คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
  คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
  คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
  คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
  คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง
  คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
  คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
  คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
  คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  คู่มือโครงการงดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564
  คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
  คู่มือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี
  คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
  คู่มืองานธุรการ
  คู่มือปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น