กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี 2564 และสมัยแรกของปี 2565
  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563


Responsive image