การบริหารงานบุคคล

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


การบริหารงานบุคคล

  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหัวเมือง 2564
  คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1) พ.ศ.2564
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  นโยบายกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรักาษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง พ.ศ. 2562
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร พ.ศ.2560
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 50) พ.ศ.2561
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6.7.8.9)
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี