มาตรฐานการให้บริการ

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการการให้บริการประชาชน
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563