การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

      วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสารงานการเลือกตั้งปรจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองดำเนินการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยผ่าน Zoom meeting ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง


12 May 2022