ข้อมูลพื้นฐาน สนามกีฬา ในพื้นที่ ตำบลหัวเมือง

สนามกีฬาและเครื่องเล่นออกกำลังกาย

ข้อมูลสนามกี่ฬา และเครื่องเล่นออกกำลังกาย

ทั้งหมด  9 สนาม 

1.สนามโรงเรียนบ้านขาม

2.สนามโรงเรียนบ้านกล้วย

3.สนามโรงเรียนบ้านต้นงุ้น

4.สนามโรงเรียนบ้านไร่

5.สนามโรงเรียนบ้านหัวเมือง

6.สนามโรงเรียนเมืองปานพัฒน์

7.สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง

8.สนาม อบต.หัวเมือง

9.สนามหมู่บ้าน หมู่4 บ้านไร่


17 June 2022